Regulamin Analitico

REGULAMIN ANALITICO SPRZEDAŻY USŁUG PRZEZ INTERNET

Postanowienia ogólne § 1

 1. Regulamin Analitico. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.
 3. Aktualną i obowiązującą wersję niniejszego Regulaminu sprzedaży usług przez Internet można znaleźć na stronie https://analitico.pl/regulamin
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.11.2022r.
 5. Klient składając zamówienie w Serwisie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem Sprzedaży i akceptuje jego postanowienia, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób i w celach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie zarówno do usług świadczonych na rzecz wszystkich podmiotów, w tym konsumentów. Jeśli z treści Regulaminu wynika, że dane postanowienie ma zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z konsumentem, postanowienia te nie mają zastosowania do pozostałych podmiotów.

Definicje § 2

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się znaczenie pojęć:

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady sprzedaży usług poprzez serwis internetowy pod adresem: https://analitico.pl/regulamin
 2. Serwis – strona internetowa https://analitico.pl/ wraz ze sklepem internetowym 
 3. Usługodawca – Podmiotem świadczącym usługę dostępu do Serwisu jest firma Dominik Przybylski Company 47-120 Zawadzkie ul. Powstańców Śląskich 17/11 NIP: 7561987912
 4. Dane teleadresowe Usługodawcy, umożliwiające Klientowi kontakt z Usługodawcą:
  1. adres poczty elektronicznej: kontakt@analitico.pl
 5. Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi;
 6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Umowa – Umowa o świadczenie Usługi;
 8. Usługa – świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta usługa polegająca na udostępnianiu Klientowi dostępu do zakupionych plików.

Zawarcie umowy § 3

 1. Umowa pomiędzy stronami zostaje zawarta w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia.
 2. Klient zobowiązany jest do podania w trakcie zamówienia prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 3. Czas realizacji zamówienia przez Usługodawcę to 7 dni od momentu zawarcia umowy.

Ceny i płatności § 4

 1. Ceny zamieszczone w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami netto.
 2. Płatności elektroniczne w Serwisie realizowane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

Prawa autorskie § 5

Treści zamieszczone na Serwisie oraz otrzymane w ramach świadczenia Usługi przez Serwis, stanowią własność Usługodawcy i podlegają ochronie. Zabrania się ich komercyjnego wykorzystania, odsprzedaży czy powielania i udostępniania innym osobom bez zgody autora.

Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta § 6

 1. Konsument, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy.
 2. Usługodawca udostępnia wzór Formularza Odstąpienia od Umowy – stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres korespondencyjny lub adres e-mail Usługodawcy przed jego upływem.
 4. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Za rozpoczęcie świadczenia usług przez Serwis uznaje się moment pierwszego korzystania z Serwisu po uiszczeniu opłaty.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostanie poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone przez Kupującego po rozpoczęciu świadczenia przez Serwis usług, to zwrotowi będzie podlegać kwota należna za niewykonaną jeszcze usługę (zwrot proporcjonalny). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientom, którzy nie zawierają umowy jako konsument.

Warunki świadczenia usług § 7

 1. Korzystanie z Serwisu przez Klienta możliwe jest pod warunkiem korzystania z komputera z dostępem do sieci Internet i następujących przeglądarek internetowych: IE11+, Firefox, Chrome, Opera, Safari -w najnowszych wersjach dostępnych na dzień 29.02.2020.
 2. Klient nie nabywa jakichkolwiek praw do oprogramowania znajdującego się w Serwisie.

Prawa i obowiązki usługodawcy, odpowiedzialność § 8

 1. Usługodawca umożliwi Klientowi korzystanie z usług wsparcia technicznego dla Usługi.
 2. Wsparcie techniczne polega na udzielaniu przez Usługodawcę porad i wyjaśnień z zakresu funkcjonowania Usługi.
 3. Wsparcie techniczne udzielane jest pod adresem poczty elektronicznej kontakt@analitico.pl lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego w Serwisie.

Dane osobowe § 9

Usługodawca oświadcza, że wszelkie dane wprowadzone przez Klienta w ramach korzystania z Usługi, będą chronione przez zabezpieczenie przed ingerencją nieuprawnionych osób zgodnie z Polskim prawem oraz polityką prywatności.

Reklamacje § 10

 1. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje, w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.
 2. Klient zobowiązany jest zgłosić Usługodawcy wszelkie reklamacje, o których mowa w ust. 1 najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki/błędu/wady.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres kontakt@analitico.pl lub na piśmie na adres Usługodawcy.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone maksymalnie w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia wszystkich potrzebnych dokumentów

Zgłoszenie reklamacyjne § 11

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  – czytelne oznaczenie Klienta, pozwalające na identyfikację w systemie;
  – opis usterki/błędu/wady, wraz ze wskazaniem czasu jej wystąpienia;
  – podanie wersji i nazwy przeglądarki internetowej na której występuje wskazany problem.
 2. Usługodawca udostępnia wzór formularza reklamacyjnego:
  https://analitico.pl/wp-content/uploads/2022/11/Formularz-reklamacyjny.docx

Postanowienia Końcowe § 12

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem strony w pierwszej kolejności będą rozwiązywać w sposób polubowny, bądź przez mediację.
 3. Regulamin nie wyklucza prawnych możliwości pozasądowego rozwiązania sporu z Konsumentem, z których Konsument może skorzystać zgodnie z Polskim porządkiem prawnym.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.