WSTĘP

Dzisiejszy artykuł na tle poprzednich, na pewno dostarczy Ci największej merytoryczno-technicznej wiedzy, z działań prowadzonych w biznesie E-Commerce.

Artykuł będzie dotyczył 10 mierników, które wykorzystujesz, ale może nie do końca masz świadomość ich istnienia.

Sam artykuł zostanie podzielony na 2 części, w których będziemy pisać po 5 mierników.

Świadomość, słowo klucz. To ono pozwoli Ci dzisiaj po przeczytaniu tego artykułu, spojrzeć na swój biznes z całkiem innej perspektywy.

Zrozumieć musimy zatem, dlaczego w ogóle mierniki w biznesie są niezbędne dla przedsiębiorcy. Jest to nam potrzebne, aby lepiej zrozumieć kontekst dzisiejszego materiału.

Mierniki w biznesie:

1. Pomagają zrozumieć wydajność biznesu

-Mierniki pozwalają przedsiębiorcom na ocenę wydajności różnych aspektów ich firmy, takich jak sprzedaż, produkcja, marketing, obsługa klienta itp. Przedsiębiorcy mogą dzięki temu zrozumieć, które obszary działają dobrze, a które wymagają poprawy.

2.Umożliwiają identyfikację trendów

-Regularne śledzenie mierników biznesowych umożliwia identyfikację trendów w firmie, takich jak wzrost sprzedaży, spadające zyski czy spowolnienie tempa wzrostu itp. Dzięki temu można podejmować odpowiednie działania w celu dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych.

3. Ułatwiają podejmowanie decyzji

-Mierniki biznesowe są ważne przy podejmowaniu decyzji dotyczących dalszych kierunków rozwoju firmy. Przedsiębiorcy mogą porównać wyniki z poprzednimi okresami, ustalić cele i strategie, a także określić, czy dana decyzja biznesowa będzie opłacalna.

4. Pomagają w planowaniu budżetu

-Mierniki biznesowe są pomocne przy planowaniu budżetu, ponieważ pozwalają na określenie, które obszary wymagają większych nakładów finansowych. Dzięki temu można efektywniej alokować zasoby i osiągnąć większe zyski.

Znamy już temat, wiemy jak ważne są mierniki w Twoim biznesie oraz znamy najważniejsze korzyści. Przejdźmy zatem do opisów mierników.

Jednak jeszcze przed tym zachęcamy do pisania notatek podczas czytania, ponieważ na pewno niektóre z informacji będą dla Ciebie bardzo istotne, a szkoda, aby Ci to umknęło.

Średnia rentowność na zamówieniu

Średnia rentowność na zamówieniu to wskaźnik finansowy, który służy do określenia średniego zysku, jaki przedsiębiorstwo generuje na pojedynczym zamówieniu.

Wskazuje na to, ile pieniędzy firma zarobiła na jednym zamówieniu po odjęciu kosztów związanych z jego wykonaniem oraz uwzględniając przy tym prowizje.

Jak obliczyć taką rentowność?

Przykładowo, jeśli przedsiębiorstwo osiągnęło w danym okresie zysk wynoszący 10.000 zł i zrealizowało w tym czasie 100 zamówień, to średnia rentowność na zamówieniu wynosi 100 zł (czyli 1% z łącznego przychodu). Oznacza to, że przeciętnie przedsiębiorstwo zarabia 100 zł na jednym złożonym zamówieniu po odjęciu kosztów.

Zapamiętaj! Wyniki wskaźnika często podawane są w jednostce procentowej.

Dzięki temu przedsiębiorcy mogą podejmować decyzje dotyczące cen oferowanych produktów lub usług, a także planować nakłady na koszty związane z realizacją zamówień.

Dodatkowo!Wartość tego wskaźnika jest również ważna dla inwestorów, którzy chcą ocenić opłacalność inwestycji w dane przedsiębiorstwo.

Średni koszt na zamówienie

Na wstępie warto wiedzieć, że wskaźnik jest odwrotnością rentowności zamówienia.

Średni koszt na zamówienie to wskaźnik, który służy do określenia średnich kosztów, jakie przedsiębiorstwo ponosi na pojedyncze zamówienie.

Mówi nam to, ile pieniędzy firma wydała na obsługę jednego zamówienia.

Wskaźnik ten obliczany jest poprzez podzielenie całkowitych kosztów przedsiębiorstwa związanych z danym okresem przez liczbę zrealizowanych zamówień w tym samym okresie.

Zapamiętaj! Wynik podawany jest w walucie (PLN, USD,EUR)

Przykładowo, jeśli przedsiębiorstwo wydało w danym okresie łącznie 50 000 zł na realizację 100 zamówień, to średni koszt na zamówienie wynosi 500 zł. Oznacza to, że przeciętnie przedsiębiorstwo wydaje 500 zł na wykonanie jednego zamówienia.

Wskaźnik ten rekomendowany jest dla każdego przedsiębiorcy, który chce dokładnie policzyć nakład finansowy, jaki musi wyłożyć na produkcję i opłaty swojego produktu bądź usługi.

Dodatkowo!

Tak samo, jak w przypadku wyżej, wskaźnik ten znajduje swoje zastosowanie wśród inwestorów, którzy chcą ocenić, jakie koszty ponosi przedsiębiorstwo na wykonanie jednego zamówienia i jak wpływa to na jego opłacalność.

Dynamika sprzedaży

Dynamika sprzedaży służy do pomiaru wzrostu lub spadku sprzedaży produktów, lub usług w określonym okresie (najczęściej jest to okres 3,6 lub 12 miesięcy).

Wskaźnik ten mierzy procentowy przyrost lub spadek sprzedaży w porównaniu z okresem poprzednim, lub z wybranym punktem odniesienia.

Wzór do samodzielnego obliczenia:

Przykładowo, jeśli firma sprzedała w I kwartale 2023 roku produkty o wartości 500.000 zł, a w I kwartale 2022 roku sprzedała produkty o wartości 400 000 zł, to dynamika sprzedaży wynosi 25% ((500.000 – 400.000)/400.000 * 100%). Oznacza to, że sprzedaż w I kwartale 2023 roku wzrosła o 25% w porównaniu z I kwartałem 2022 roku.

Na podstawie dynamiki sprzedaży, przedsiębiorcy mogą podejmować decyzje dotyczące strategii marketingowej, wprowadzania nowych produktów lub usług czy działań mających na celu zwiększenie sprzedaży.


Zapamiętaj! Sama świadomość wzrostu sprzedaży o 25%(jak w przykładzie), nic nie wnosi, jeśli nie zna się czynników, które na to wpłynęły — to tylko pokazuje, jak ważne jest korzystanie ze wszystkich wskaźników jednocześnie.

Średnia wartość zamówienia

Średnia wartość zamówienia (Average Order Value AOV) to wskaźnik, który służy do określenia średniej wartości pojedynczego zamówienia złożonego przez klientów. Wskazuje na to, ile pieniędzy średnio wydają klienci na jedno zamówienie.

Średnia wartość zamówienia jest wyliczana poprzez podzielenie całkowitej wartości zamówień z danego okresu przez liczbę zrealizowanych zamówień w tym samym okresie. Wynik ten wyrażony jest w złotych i wskazuje, ile przeciętnie klienci wydają na pojedyncze zamówienie.


Przykładowo, jeśli firma zrealizowała 1000 zamówień na łączną kwotę 100 000 zł, to średnia wartość zamówienia wynosi 100 zł. Oznacza to, że przeciętnie klienci wydają 100 zł na pojedyncze zamówienie.

Jednak to są informacje, które “średnio” wskazują na wartość zamówienia. W biznesie jednak są klienci, którzy zostawiają x5 pieniędzy w stosunku do reszty, lub istnieją produkty bądź usługi, które sprzedają się o wiele lepiej niż inne.

To jest główne założenie tego wskaźnika. Czyli umiejętność analizowania, dlaczego ten klient zostawia tyle PLN przy jednym zamówieniu, lub dlaczego ten, a nie inny produkt tak dobrze się sprzedaje.

Wskaźnik średniej wartości koszyka dowozi informacje, na których bazie możesz “zrozumieć klienta”, a co za tym idzie być krok przed konkurencją.

Średnia ilość produktów w koszyku

Posiadasz mało drogich produktów? (tzw. premium) A może Twój biznes bazuje głównie na tańszych produktach bądź usługach?

Niezależnie od tego, warto w każdym z przypadków monitorować średnią wartość w koszyku, tak by wiedzieć jak zoptymalizować zakupy Twojego klienta.

Wskaźnik ten odnosi się do średniej liczby produktów, które kupujący umieszcza w swoim koszyku podczas jednego zakupu.

Przykładowo, jeśli w ciągu dnia klienci umieścili łącznie 500 produktów w swoich koszykach, a dokonano 250 transakcji, średnia ilość produktów w koszyku wynosi 2 (500 produktów / 250 transakcji).

Średnia ilość produktów w koszyku jest istotnym wskaźnikiem dla sklepów, ponieważ pozwala na zrozumienie, jakie są preferencje klientów w zakresie kupowania produktów.

Może to również pomóc w planowaniu i zarządzaniu zapasami, ulepszaniu marketingu i tworzeniu strategii sprzedażowych.